advisors

                       

        30709156_10209208343925292_3061268803858989056_n                                    

                  Kedar Nath Nepal                                                                   Advocate Jyoti Ram Phuyal
                         Advisor                                                                                              Advisor
                    (Administration)                                                                                   (Legal)
   
 
 
                                                                                            Image0023
              CA Sujan Kumar Kafle                                                                           Umesh Pokhrel
                         Advisor                                                                                              Advisor
                       (Finance)                                                                                        (Management)